ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากร

นางสาวทิพวรรณ พรมกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุชาดา น้อยนาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวปิยพร แก้วสังข์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางเกสุณี ใสสดศรี
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 1

นางสาวรัศมี วาปีกัง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวภูรีนุช กันรัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวจุฑารัตน์ เข็มมณี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวอัจฉรา คุปติธรรมกุล
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 2

นางสาวคนึงนิตย์ พงษ์ด้วง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวปภัสรา ปกติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางบุษบา วาปีโส
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวณัฐวดี ไรกลาง
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย 3

นางอรรัชช์ฐาน์ อัมพานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพ็ญประภา วาปีสังข์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชฎากร ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางยอดฟ้า วรรณวิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปิยดา วาปีเตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจพร จรเอ้กา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรวรรณ แจ้งประจักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางศุภกานต์ ไชยสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสมถวิล ศรีบัวอ่อน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสาวิณี พวงแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิไลลักษณ์ พาณิช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางศกุนตลา ดอนกระสินธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอรุณ กมลมา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสัมพันธ์ เมฆปะคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวณัฐมล สุรินสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไพรวรรณ สีหานาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนพลักษณ์ จันทร์พยัพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบำรุงรัตน์ ชาติประสพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอทิตยา ขำจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชรี แก้วสังข์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอัษฎาวิชญ์ วาปีเน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอรปรียา เข็มมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวมัณฑนา ประดิษฐ์วงค์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษา นามบุรี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเกียรติมณี วาปีสังข์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสำเริง แสนแก้ว
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฟ้าสาง ทับทวี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภาพร วามะกัณฑ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นาสาวสุวัลยา บัวนาค
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางดารุณี เครือสวัสดิ์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชนะชัย วงศ์มะแสน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิทยา ประถมบุตร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
ครูพิเศษ

นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
ครูพิเศษ

นางสมพงษ์ ซาอุรัมย์
ครูพิเศษ

นางสาวปโยธร จิตรัมย์
ครูพิเศษ

นายสมควร ศรีแสง
ครูพิเศษ

นางสาวอำนวยพร บัวสอน
ครูพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี
ครูพิเศษ

นางยุพิน โพธิ์ดอก
ครูพิเศษ

นายเฉลิมวุฒิ มีปัญญา
ครูพิเศษ

นายประสงค์ พิมชัยโชค
ครูพิเศษ

นายเอกชัย เหล่าชุมพล
ครูพิเศษ

นางสาววิภา วาปีโส
ครูพิเศษ

นางสาครรัตน์ วาปีทะ
เจ้าหน้าที่การเงิน -การบัญชี

นางสาวดามพรรณ ขุนศักดา
เจ้าหน้าที่เอกสาร - ธุรการ

นางสาวสุมามาลย์ ประทุมมา
เจ้าหน้าที่เอกสาร - งานทะเบียน

นางสาวกนกพร วาปีสังข์
เจ้าหน้าที่ธุรการ - การเงิน