คณะผู้บริหาร

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประมุขมิสซังนครราชสีมา

บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

บาทหลวงสมบัติ ประทุมปี
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ทิพวรรณ พรมกอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ภาพิมล โยไล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา