ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ข้อสอบ
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.59 KB 48620
ใบสมัครครู
ใบสมัครครูโรงเรียนมารดาวนารักษ์ Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 48598
ใบแจ้งผลการเรียน
ใบแจ้งผลการเรียน คะแนน las 48432
ใบแจ้งผล1 48598
โครงการปี 2562 - ฝ่ายอภิบาล
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.87 KB 48280
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.53 KB 48367
โครงการปี 2562 - ฝ่ายวิชาการ
โครงการ เสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้คู่สังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 48559
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.79 KB 48268
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.12 KB 48485
โครงการ พัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.69 KB 48299
โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.7 KB 48175
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 49433
โครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.73 KB 49107
โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.14 KB 48569
โครงการอนุรักษ์ไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.58 KB 48888
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.46 KB 48618
โครงการ สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 144.4 KB 48794
โครงการ ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.56 KB 48309
โครงการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.33 KB 48476
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.94 KB 49636
โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.31 KB 48314
โครงการปี 2562 - ฝ่ายประกัน
โครงการ ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.91 KB 48513
โครงการปี 2562 - ฝ่ายธุรการ
โครงการ ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.22 KB 49870
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.79 KB 48236
โครงการ บริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.78 KB 48361
โครงการปี 2562 - ฝ่ายงบประมาณ
โครงการ กิจกรรมพิเศษตามนโยบายเร่งด่วน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.69 KB 48434
โครงการ อาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.51 KB 48620
โครงการ โครงการอาหารเสริม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.47 KB 49956
โครงการ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.12 KB 48597
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.01 KB 48316
โครงการปี 2562 - ฝ่ายบุคลากร
โครงการ ทัศนศึกษาบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.3 KB 48500
โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.48 KB 48236
ข้อสอบ O-Net ป.3
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.33 KB 48409
โครงการ ประจำปี 2563
การวิเคราะห์แบบสอบถามด้วย excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48507
35 โครงการสนองนโยบายเร่งด่วน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.98 MB 48261
34 โครงการโรงเรียนคุณธรรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48465
33 โครงการวิถีชุมชุนวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 48409
32 โครงการศาสนสัมพันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 48568
31 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ลูกมารดา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 48188
30 โครงการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.54 MB 48370
29 โครงการประหยัดพลังงาน 48559
28 โครงการอาหารเสริมนม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48537
27 โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.65 MB 48602
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.27 MB 48461
25 โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.35 MB 48378
24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 48463
23 โครงการบริหารการดำเนินงานคณะกรรมการสถา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48476
22 โครงการทัศนศึกษาของบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48424
21 โครงการออมทรัพย์ครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 48344
20 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 48475
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 48338
18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48262
17 โครงการยุวบัณฑิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.19 MB 48506
16 โครงการห้องแห่งการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48491
15 โครงการเสริมสร้างพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรนร 48358
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.8 MB 48374
13 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.15 MB 48572
12 โครงการพัฒนาทักษะการทำงานสู่อาชีพาทักษะการทำงานสู่อาชีพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48407
11 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.29 MB 48577
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 48417
9 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 48450
8 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.6 MB 48267
7 โครงการอนุรักษ์ไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.57 MB 48222
6 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ๔ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.66 MB 48541
5 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.1 MB 48186
4 โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคค 48537
3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 48546
1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.62 MB 48228
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.7 MB 48466
เอกสาร : งานวิชาการ ปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 74.38 KB 37
โครงสร้างรายวิชา ปีการศึกษา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 367 KB 36
เอกสาร : กิจกรรม/โครงการ ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างแบบฟอร์มกิจกรรม/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.66 KB 48
อื่นๆ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.14 MB 48438
การประกาศใช้มาตรฐานขั้น พื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 644.43 KB 48414
การประกาศใช้มาตฐาน ปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 758.01 KB 48558
โครงการตามแผนปฎิบัติงานปี61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48373
รูปแบบสรุปโครงการปี 61 Word Document ขนาดไฟล์ 717.5 KB 48876
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องหญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48508
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย-หญิง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48589
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -ร้องชาย MP3 Audio ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48530
เพลงมาร์ช มารดาวนารักษ์ -บรรเลง MP3 Audio ขนาดไฟล์ 2.72 MB 48217
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.41 KB 48265
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.83 KB 48565
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 48491
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.83 KB 48422
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.45 KB 48357
ข้อสอบ o-net สุขศึกษาฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.18 KB 49065
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.08 KB 48234
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.87 KB 48556
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.78 KB 48573
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.37 KB 48391
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.01 KB 48240
ข้อสอบ o-net สังคม ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.85 KB 48278
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.35 KB 48260
ข้อสอบ o-net สังคม ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.25 KB 48340
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 374.05 KB 48419
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.44 KB 48545
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.26 KB 48418
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 376.15 KB 48391
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.33 KB 48560
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.26 KB 48427
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.51 KB 48384
ข้อสอบ o-net ศิลปะ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.32 KB 48679
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 673.63 KB 48264
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 974.5 KB 48211
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.2 KB 48277
ข้อสอบ o-net วิทย์ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 798.47 KB 48184
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.94 KB 48737
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.82 KB 48490
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 48575
ข้อสอบ o-net วิทย์ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 48427
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 441.28 KB 48212
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.44 KB 48408
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.92 KB 48318
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.51 KB 48370
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.1 KB 49262
ข้อสอบ o-net ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.16 KB 48400
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.32 KB 48426
ข้อสอบ Onet ภาษาต่างประเทศ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.92 KB 48719
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.76 KB 48511
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 368.53 KB 48271
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.51 KB 48599
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ม.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.63 KB 48266
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.81 KB 48543
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๖ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.1 KB 48536
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 48443
ข้อสอบ o-net ภาษาไทย ป.๓ ชุด ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 48481
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.7 KB 48200
ข้อสอบ o-net คณิต ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.96 KB 48368
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48265
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48236
ข้อสอบ o-net คณิต ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48377
ข้อสอบ o-net คณิต ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.66 KB 48258
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 48413
ข้อสอบ o-net คณิต ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 48283
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48466
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48382
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.03 KB 48505
ข้อสอบ o-net การงานฯ ม.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 48321
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 528.5 KB 48420
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.6 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.76 KB 48284
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48492
ข้อสอบ o-net การงานฯ ป.3 ชุด 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.3 KB 48216