สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นายอรุณ กมลมา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
 
นายสำเริง แสนแก้ว
กรรมการ
 
ส.อ.หญิงขวัญชนก จำปาธาตุ
กรรมการ
 
นายเฉลิมวุฒิ มีปัญญา
 กรรมการ/เลขานุการ