การงาน และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2562
นางยุพิน โพธิ์ดอก
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปิยดา วาปีเตา
กรรมการ
 
นายสมควร ศรีแสง
กรรมการ
 
นางสาวดามพวรรณ ขุนศักดิ์ดา
กรรมการ
 
นางสาวสุมามาลย์ ประทุมมา
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ เข็มมณี
กรรมการ/เลขานุการ