ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
นางศกุนตลา ดอนกระสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายชนะชัย วงศ์มะแสน
กรรมการ
 
 
นายอัษฎาวิชญ์ วาปีเน
กรรมการ
นางสาววิภา วาปีโส
กรรมการ
 
นางสาวณัฐธิดา ดวงอินทร์
กรรมการ
นางเพ็ญประภา วาปีสังข์
กรรมการ
นางสาวสุวัลยา บัวนาค
กรรมการ/เลขานุการ