สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2562
นางศุภกานต์ ไชยสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวรัชฎากรณ์ ทิพย์อักษร
กรรมการ
 
นางสาวเพ็ญพักตร์ วาปีกัง
กรรมการ
 
นางสาวศิรินุช ฝ่ายพรม
กรรมการ
 
นางสาวอรปรียา เข็มมณี
กรรมการ
 
นายคงศักดิ์ โพธิ์ดอก
กรรมการ
นางสาวเบญจมาศ เข็มนางรอง
กรรมการ/เลขานุการ