วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
นางสาวนพลักษณ์  จันทร์พยัพ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ พานิช
กรรมการ
 
นางดารุณี เครือสวัสดิ์
กรรมการ
 
นางสาวอรวรรณ แจ้งประจักษ์
กรรมการ
นายสง่า ปัจมิ
กรรมการ
นางสาวมัณฑณา ประดิษฐ์วงค์
กรรมการ/เลขานุการ