คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
คุณครููพัชรี แก้วสังข์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 
นางยอดฟ้า วรรณวิเศษ
กรรมการ
 
นางอรรัชช์ฐาน์ อัมพานนท์
กรรมการ
 
นางบำรุงรัตน์ ชาติประสพ
กรรมการ
นางสาวอำนวยพร บัวสอน
กรรมการ
 
นางสาวดวงฤทัย สืบเพ็ง
กรรมการ
นายวิทยา ประถมบุตร
กรรมการ/เลขานุการ