ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2562
นางสาวฟ้าสาง ทับทวี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
 
นางวิภาดา โพธิ์นางรอง
กรรมการ
 
นางสาวปโยธร จิตรัมย์
กรรมการ
 
นางเบญจพร จรเอ้กา
กรรมการ
 
นางสาวไพรวัลย์ สีหานาม
กรรมการ
นางสาวสาวิณี พวงแก้ว
กรรมการ
 
นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก
กรรมการ/เลขานุการ