เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนมารดาวนารักษ์

รับ             มารดาวนารักษ์ สถานพร้อมภักดิ์อบรมบ่มนิสัย นักเรียน

   ดีมีระเบียบวินัย เราภูมิใจในสถานการศึกษา

1.           มาเถิดชาวเราวนารักษ์ เรามีใจภักดิ์ต่อพระมารดา ส่งเสริม

   ศรัทธา และปัญญา ผดุงไว้ซึ่งขวัญใจชาวชน

รับ             มารดาวนารักษ์ สถานพร้อมภักดิ์อบรมบ่มนิสัย นักเรียน

          ดีมีระเบียบวินัย เราภูมิใจในสถานการศึกษา

2.          วินัยและเกียรติคุณงามความดี พวกเรามีไพบูลย์สุดไข ตั้งใจ

   เรียนรู้หน้าที่มีน้ำใจ เราก้าวไปเป็นความหวังของชาวประชา

รับ             มารดาวนารักษ์ สถานพร้อมภักดิ์อบรมบ่มนิสัย นักเรียนดี

                  มีระเบียบวินัย เราภูมิใจในสถานการศึกษา