พันธกิจ / เป้าหมาย

                พันธกิจ

1.   กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติการเพื่อให้โรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.   จัดการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บูรณาการวัฒนธรรมความเชื่อและชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน       

3.   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4.  สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามจิตตารมณ์รักและรับใช้ สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
5.   ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                        
 
เป้าหมาย
 
1.   มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาาและหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน   
 2.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                        
3.   ผู้เรียนใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์       
 4.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 5.   ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
 6.   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
7.   เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา