วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์      ปลูกฝังคุณธรรม มุ่งนำทางการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมสู่สากล

ปรัชญา       ศึกษาดี    มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม