ตราโรงเรียน
ตราโรงเรียนประกอบด้วย
 
1. พื้นที่วงแหวนรอบนอกด้านบน มีชื่อโรงเรียนมารดาวนารักษ์
   พื้นที่ด้านล่าง มีชื่อตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 
2. วงกลมในมีรูปพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
    เส้นรัศมี 8 เส้น หมายถึง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 
    ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ 
     ตรงกลางมีอักษรย่อ  ม.ร.  และ คติพจน์ของโรงเรียนคือ  ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม