ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมารดาวนารักษ์  ตั้งอยู่เลขที่  283/8  หมู่ที่  5  บ้านโคกปราสาท   ตำบลไทยเจริญ    อำเภอ   ปะคำ    จังหวัดบุรีรัมย์       มีเนื้อที่ประมาณ  22  ไร่  ห่างจากตัวอำเภอ  3  กิโลเมตร    ห่างจากตัวจังหวัด     78  กิโลเมตร   สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3   ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2503   โดยนายศึก   ประทุมตรี   เป็นผู้รับใบอนุญาต   นายธวัช   เหล่าชุมพล   เป็นผู้จัดการ   นายบุญถึง   ศรีสุระ   เป็นครูใหญ่   ในปีแรกได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา    รับนักเรียนได้    135    คน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   4   เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนปีละ   60 บาทต่อปีต่อคน    โรงเรียนมารดาวนารักษ์เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์   นิกายโรมันคาทอลิก   และอยู่ในความดูแลของมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา   ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนจำนวน  74  คน  โรงเรียนมีสิทธิ์ได้รับอุดหนุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2510  เป็นต้นมา   ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   อนุบาล 1 – 3    ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,303  คน